Naam vereniging: Alfa Archeologie vzw  

Adres vereniging: Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven  

Ondernemingsnummer: 675.974.786 STATUTEN  

Hoofdstuk 1.- Naam, Zetel, Doel  

Art. 1.

Oprichting:

Heden, 20 december 2016, wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002;  

Gegevens oprichters:  

Vennekens, Wouter, Jozef Posenaertstraat 10, 2140 Borgerhout, 28 februari 1995.

Jans, Maarten, Mizerikstraat 57, 3590 Diepenbeek, 8 maart 1996.  

Van Leemputte, Kaat, Vinkenslag 10, 2200 Herentals, 24 juli 1996.  

Van den Wijngaert, Amber, B. Van Hoolstraat 2, 2500 Koningshooikt, 17 januari 1997.  

Art. 2.

Benaming en maatschappelijke zetel van de vereniging:

De vereniging draagt de naam Alfa Archeologie vzw. De zetel van de vereniging is gevestigd te Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven en valt onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De maatschappelijke zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.  

Art. 3.

Doel vereniging:

De vereniging heeft tot doel het opvangen van de studenten Archeologie van de KU Leuven door het organiseren van activiteiten van culturele, wetenschappelijke, sportieve en ontspannende aard en het vertegenwoordigen van de studenten in de verschillende geledingen van het studentenkader, zowel binnen als buiten de universiteit.  

Hoofdstuk 2. – Lidmaatschap: voorwaarden tot toelaten en uittreden van leden  

Art. 4.

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens namen zijn vermeld in het ledenregister. De ettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en verplichtingen van toegetreden leden worden beschreven in een intern reglement.  

Art. 5.

Alle leden van het presidium die op 1 juli in functie zijn, zijn effectief lid van de algemene vergadering. Lidmaatschap is geldig gedurende één jaar, vanaf 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. De algemene vergadering kan daarnaast maximum drie externe leden aanduiden als effectieve leden met gewone meerderheid, voor een termijn van drie jaar. De externe leden kunnen maximaal drie termijnen in functie blijven.  

Art. 6.

Het lidmaatschap eindigt door overlijden of door ontslag. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. Tot uitsluiting wordt enkel beslist door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

Hoofdstuk 3 - Bestuursorgaan

Art. 7.

De vereniging wordt beheerd door het bestuursorgaan bestaande uit minimum drie leden. Het bestuursorgaan bestaat uit de praeses, de vice-praeses en de quaestor van het praesidium. Indien één of meer van deze functies niet ingevuld zijn, worden bestuursleden verkozen door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan bovendien met gewone meerderheid bestuurders verkiezen onder haar leden. De leden van het bestuursorgaan worden benoemd voor een periode van één jaar, vanaf 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. De mandaten worden kosteloos uitgeoefend. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De andere personen die deel uitmaken van deze raad zijn bestuurders. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden dan ook, het aantal bestuurders is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan ter kennis gebracht worden. De bestuurders kunnen te allen tijde afgezet worden door de algemene vergadering. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging geen persoonlijke verplichting aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht en de in hun beheer bedreven misgrepen.

Bevoegdheden bestuursorgaan 

Art. 8.

Het bestuursorgaan leidt als college de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd als college voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat als college de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. Het bestuursorgaan als college kan zijn bevoegdheden voor  bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Het bestuursorgaan als college kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.  

Art. 9.

Het bestuursorgaan vergadert volgens het stelsel der beraadslagende vergadering. De helft der leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Afwezigen kunnen een volmacht verlenen. Elke bestuurder kan maximum één volmacht dragen. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen  wordt opnieuw gestemd zonder dat de blanco stemmen meetellen. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het bestuursorgaan, per gewone brief of e-mail die naar alle leden wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. Het register met de beraadslagingen van het bestuursorgaan wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging waar het ter inzage ligt voor belanghebbenden.  

Hoofdstuk 4. - Dagelijks bestuur  

Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanduiden bij 2/3 meerderheid. 

Hoofdstuk 5. - Algemene Vergadering  

Art. 10.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de secretaris van het bestuursorgaan of door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

Bevoegdheden van de algemene vergadering  

Art. 11.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:  

  • Het wijzigen van de statuten  
  • Het benoemen en het ontslaan van de bestuurders en commissarissen, het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend m.b.t. commissies 
  • Het goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen en begroting en geeft kwijting aan zijn bestuurders en commissarissen 
  • De ontbinding van de vereniging 
  • De uitsluiting van een lid  
  • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen  
  • Het goedkeuren van het reglement van inwendige orde  

Art. 12.

Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden en indien 1/5 van de leden dit vraagt. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het bestuursorgaan, per gewone brief of e-mail die aan  alle leden wordt gestuurd, minstens vijftien dagen voor de voorgestelde datum. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda. De helft der leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Afwezigen kunnen een volmacht verlenen. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.  

Art. 13.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is en dit met een meerderheid van 4/5. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen met een meerderheid van 4/5.  

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 en 2/3 aanwezigheid worden besloten.  

Hoofdstuk 6. - Reglement van inwendige orde  

Art. 14.

De interne organisatie en de werking van de vereniging worden vastgelegd in het intern reglement, opgesteld door het bestuursorgaan, en goedgekeurd door de algemene vergadering.  

Hoofdstuk 7. - Aansprakelijkheid van bestuurders  

Art. 15.

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. 

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.  

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.  

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere aansprakelijkheid omtrent schade die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.  

Hoofdstuk 8. - Begrotingen en rekeningen  

Art. 16.

Het vereniging- en boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. De algemene vergadering geeft kwijting aan zijn bestuurders.  

Hoofdstuk 9. - Ontbinding en vereffening  

Art. 17.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden van goederen en waarden der ontbonden vereniging na het passief te hebben vereffend en mits aan die goederen en waarden een bestemming te geven die zo veel mogelijk de doeleinden benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht of aan een vereniging met belangeloos doel. In geval van gerechtelijke ontbinding zal met hetzelfde doel door de vereffenaars een algemene vergadering der  effectieve leden bijeengeroepen worden.  

Art. 18.

De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan te allen tijde ontbonden worden indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig is op een algemene vergadering en met een meerderheid van 4/5.  

Hoofdstuk 10. - Slot  

Art. 19.

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ('WVV') en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.  

Aldus opgemaakt in drie exemplaren te Leuven, op 27 april 2023.  

Voorzitter Van den Bergh Robbe

Ondervoorzitter  Baeten Gretel  

Penningmeester  Verhagen Vincent