Statuten en Intern Reglement

Naam vereniging: Alfa Archeologie vzw  

Adres vereniging: Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven  

Ondernemingsnummer: 675.974.786 

STATUTEN  

Hoofdstuk 1.- Naam, Zetel, Doel  

Art. 1.

Oprichting:

Heden, 20 december 2016, wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002;  

Gegevens oprichters:  

Vennekens, Wouter, Jozef Posenaertstraat 10, 2140 Borgerhout, 28 februari 1995.

Jans, Maarten, Mizerikstraat 57, 3590 Diepenbeek, 8 maart 1996.  

Van Leemputte, Kaat, Vinkenslag 10, 2200 Herentals, 24 juli 1996.  

Van den Wijngaert, Amber, B. Van Hoolstraat 2, 2500 Koningshooikt, 17 januari 1997.  

Art. 2.

Benaming en maatschappelijke zetel van de vereniging:

De vereniging draagt de naam Alfa Archeologie vzw. De zetel van de vereniging is gevestigd te Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven en valt onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De maatschappelijke zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.  

Art. 3.

Doel vereniging:

De vereniging heeft tot doel het opvangen van de studenten Archeologie van de KU Leuven door het organiseren van activiteiten van culturele, wetenschappelijke, sportieve en ontspannende aard en het vertegenwoordigen van de studenten in de verschillende geledingen van het studentenkader, zowel binnen als buiten de universiteit.  

Hoofdstuk 2. – Lidmaatschap: voorwaarden tot toelaten en uittreden van leden  

Art. 4.

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens namen zijn vermeld in het ledenregister. De ettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en verplichtingen van toegetreden leden worden beschreven in een intern reglement.  

Art. 5.

Alle leden van het presidium die op 1 juli in functie zijn, zijn effectief lid van de algemene vergadering. Lidmaatschap is geldig gedurende één jaar, vanaf 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. De algemene vergadering kan daarnaast maximum drie externe leden aanduiden als effectieve leden met gewone meerderheid, voor een termijn van drie jaar. De externe leden kunnen maximaal drie termijnen in functie blijven.  

Art. 6.

Het lidmaatschap eindigt door overlijden of door ontslag. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. Tot uitsluiting wordt enkel beslist door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

Hoofdstuk 3 – Bestuursorgaan

Art. 7.

De vereniging wordt beheerd door het bestuursorgaan bestaande uit minimum drie leden. Het bestuursorgaan bestaat uit de praeses, de vice-praeses en de quaestor van het praesidium. Indien één of meer van deze functies niet ingevuld zijn, worden bestuursleden verkozen door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan bovendien met gewone meerderheid bestuurders verkiezen onder haar leden. De leden van het bestuursorgaan worden benoemd voor een periode van één jaar, vanaf 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. De mandaten worden kosteloos uitgeoefend. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De andere personen die deel uitmaken van deze raad zijn bestuurders. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden dan ook, het aantal bestuurders is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan ter kennis gebracht worden. De bestuurders kunnen te allen tijde afgezet worden door de algemene vergadering. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging geen persoonlijke verplichting aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht en de in hun beheer bedreven misgrepen.

Bevoegdheden bestuursorgaan 

Art. 8.

Het bestuursorgaan leidt als college de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd als college voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat als college de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. Het bestuursorgaan als college kan zijn bevoegdheden voor  bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Het bestuursorgaan als college kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.  

Art. 9.

Het bestuursorgaan vergadert volgens het stelsel der beraadslagende vergadering. De helft der leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Afwezigen kunnen een volmacht verlenen. Elke bestuurder kan maximum één volmacht dragen. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen  wordt opnieuw gestemd zonder dat de blanco stemmen meetellen. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het bestuursorgaan, per gewone brief of e-mail die naar alle leden wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. Het register met de beraadslagingen van het bestuursorgaan wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging waar het ter inzage ligt voor belanghebbenden.  

Hoofdstuk 4. – Dagelijks bestuur  

Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanduiden bij 2/3 meerderheid. 

Hoofdstuk 5. – Algemene Vergadering  

Art. 10.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de secretaris van het bestuursorgaan of door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

Bevoegdheden van de algemene vergadering  

Art. 11.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:  

  • Het wijzigen van de statuten  
  • Het benoemen en het ontslaan van de bestuurders en commissarissen, het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend m.b.t. commissies 
  • Het goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen en begroting en geeft kwijting aan zijn bestuurders en commissarissen 
  • De ontbinding van de vereniging 
  • De uitsluiting van een lid  
  • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen  
  • Het goedkeuren van het reglement van inwendige orde  

Art. 12.

Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden en indien 1/5 van de leden dit vraagt. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het bestuursorgaan, per gewone brief of e-mail die aan  alle leden wordt gestuurd, minstens vijftien dagen voor de voorgestelde datum. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda. De helft der leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Afwezigen kunnen een volmacht verlenen. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.  

Art. 13.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is en dit met een meerderheid van 4/5. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen met een meerderheid van 4/5.  

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 en 2/3 aanwezigheid worden besloten.  

Hoofdstuk 6. – Reglement van inwendige orde  

Art. 14.

De interne organisatie en de werking van de vereniging worden vastgelegd in het intern reglement, opgesteld door het bestuursorgaan, en goedgekeurd door de algemene vergadering.  

Hoofdstuk 7. – Aansprakelijkheid van bestuurders  

Art. 15.

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. 

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.  

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.  

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere aansprakelijkheid omtrent schade die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.  

Hoofdstuk 8. – Begrotingen en rekeningen  

Art. 16.

Het vereniging- en boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. De algemene vergadering geeft kwijting aan zijn bestuurders.  

Hoofdstuk 9. – Ontbinding en vereffening  

Art. 17.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden van goederen en waarden der ontbonden vereniging na het passief te hebben vereffend en mits aan die goederen en waarden een bestemming te geven die zo veel mogelijk de doeleinden benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht of aan een vereniging met belangeloos doel. In geval van gerechtelijke ontbinding zal met hetzelfde doel door de vereffenaars een algemene vergadering der  effectieve leden bijeengeroepen worden.  

Art. 18.

De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan te allen tijde ontbonden worden indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig is op een algemene vergadering en met een meerderheid van 4/5.  

Hoofdstuk 10. – Slot  

Art. 19.

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.  

Aldus opgemaakt in drie exemplaren te Leuven, op 27 april 2023.  

Voorzitter Van den Bergh Robbe

Ondervoorzitter  Baeten Gretel  

Penningmeester  Verhagen Vincent


Alfa Archeologie vzw – Intern reglement  

Goedgekeurd door de algemene vergadering van 6/12/2017 Alfa Archeologie vzw Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven  

Voorliggend intern reglement is een aanvulling op de statuten van de vzw en telt als document om te voldoen aan de informatieplicht, zoals bedoeld in de wet van 03/07/2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.  

Art. 1.  

Naam, zetel en doel  

Onder de naam Alfa Archeologie vzw werd op 20 December 2016 de groepsvereniging van de studenten Archeologie aan de KU Leuven gesticht. Alfa Archeologie vzw is een deel van de Letteren overkoepelende organisatie KOCO Letteren vzw en van de Leuvense Overkoepelende Kring-Organisatie (LOKO).  

De zetel van het bestuur is gevestigd in het gebouw van de Fak Letteren vzw, Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven. Indien Alfa Archeologie vzw (hierna ‘Alfa’ genoemd) niet over een lokaal kan beschikken, is de zetel van het bestuur gevestigd op het adres van de praeses.  

Art. 2.  

De vzw heeft als doel het opvangen van de studenten Archeologie van de KU Leuven door het organiseren van activiteiten van culturele, wetenschappelijke, sportieve en ontspannende aard, en het vertegenwoordigen van de studenten in de verschillende geledingen van het studentenkader, zowel binnen als buiten de universiteit.  

Art. 3.  

Alfa is als vereniging niet gebonden aan enige politieke partij. Niemand kan uit de vereniging geweerd worden op grond van zijn filosofische of ideologische overtuiging. Alfa onderschrijft de nationale wetten en internationale verdragen en verklaringen inzake de Rechten van de Mens, en respecteert deze in haar volledige werking. Alfa erkent dat elke persoon onvoorwaardelijk en onverkort toekomen ongeacht ras, huidskleur, geslacht, stand, nationaliteit, seksuele geaardheid, politieke en/of levensbeschouwelijke overtuiging…  

Art. 4.  

Wijzigingen aan dit reglement kunnen door het bestuursorgaan worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  

Art. 5.  

De Leden  

De reguliere leden van Alfa zijn alle studenten Archeologie (studenten uit de Bachelor- en Masteropleiding Archeologie) die ingeschreven staan op de rol voor het desbetreffende academiejaar en alle studenten die een creditcontract voor 15 of meer studiepunten van het programma Archeologie opnemen. 

Effectieve leden zijn diegenen wiens namen zijn vermeld in het ledenregister alsook verkozen werden tijdens de kiesweek.  

Toegetreden leden omvat iedereen (studenten, oud-studenten, academisch personeel en sympathisanten) die het jaarlijks verschuldigd lidmaatschapsgeld betalen. Toegetreden leden zijn door betaling van het lidmaatschapsgeld aan Alfa ook lid van KOCO Letteren vzw en zijn op deze manier ook verzekerd (KOCO statuten Art.5).  

Ereleden zijn: de zittende praesides en vice-praesides van de andere studentenverenigingen van de faculteit Letteren, zittende beheerders van Fak Letteren vzw en bestuurders van KOCO Letteren vzw. Zij betalen geen lidmaatschapsgeld. Zij ontvangen een erelidkaart. Deze geeft de eigenaar het recht op vrije toegang of korting tot bepaalde betalende activiteiten vanwege de kring Alfa. Erelidkaarten kunnen, wanneer er een grondige reden is, ingetrokken worden door het praesidium bij stemming en wanneer er 2/3 meerderheid is.  

Pro-vitae leden zijn: (oud-)praesides en (oud-)vice-praesides en (oud-)quaestores van Alfa, iedereen die minstens drie jaar praesidiumlid was of al drie functies volwaardig uitoefende. Zij betalen geen lidmaatschapsgeld. Zij ontvangen een pro-vitae lidkaart, voor het leven. Deze geeft de eigenaar het recht op vrije toegang of korting tot bepaalde betalende activiteiten vanwege de kring Alfa. Pro-vitae lidkaarten kunnen, wanneer er een grondige reden is, ingetrokken worden door het praesidium bij stemming en wanneer er 2/3 meerderheid is.  

Art. 6. 

Toegetreden leden genieten wegens het betalen van lidmaatschap aan Alfa van enkele voordelen, te bepalen door het praesidium. Wanneer gewag wordt gemaakt van een ledenprijs dan doelt men hier op de toegetreden leden.  

Art. 7.  

Het praesidium  

Het praesidium leidt de groepsvereniging en vertegenwoordigt deze naar buiten toe. 

Art. 8.  

Het praesidium wordt vertegenwoordigd door de praeses en/of vice-praeses of door een door hen gevolmachtigd vervanger. De praesidiumvergadering wordt voorgezeten door de praeses en/of vice-praeses of een door hen gevolmachtigd vervanger.  

Art. 9. 

Het praesidium bestaat uit de volgende functies. Elke functie wordt verwacht op de praesidiumvergadering of via andere kanalen te communiceren met andere functies, in het bijzonder de quaestor, de (vice-)praeses, en de onderwijsverantwoordelijken. Er moet naar gestreefd worden alle functies in te vullen. De taakomschrijvingen zijn niet bindend, maar geven aan hoe een functie idealiter zou kunnen ingevuld worden.  

De praeses en vice-praeses (telkens één persoon) staan, samen met de quaestor, in voor het dagelijks bestuur van de kring. Hun actieterrein beslaat de kring in al haar facetten. Zij zijn eindverantwoordelijken met betrekking tot de kringwerking in haar totaliteit; zij coördineren en vertegenwoordigen het praesidium van Alfa met speciale aandacht voor de interne samenwerking. Zij hebben niet alleen aandacht voor interne aangelegenheden, maar ook voor wat er buiten de kring in de studentenwereld gebeurt. Zij onderhouden hun contacten met de praesidia van andere kringen en zetelen in de AV van KOCO Letteren vzw, Fak Letteren vzw, LOKO en StuRa. Daarnaast zorgen zij ook voor onderhoud van contacten met het Academisch Personeel. Zij hebben volmacht over de rekening(en). De praeses is eindverantwoordelijke met betrekking tot alle activiteiten die door Alfa worden georganiseerd.  

De quaestor (1 persoon) behartigt het financiële beleid van Alfa en treedt op als financieel adviesorgaan in die mate. Hij/zij heeft een volmacht over de rekening(en), en controleert de inkomsten, uitgaven en financiële transacties van de kring. Tevens zorgt hij/zij minstens éénmaal per semester voor een zo compleet mogelijk financieel verslag. Hij/zij verzorgt de boekhouding, die open is en steeds door ieder lid van Alfa kan opgevraagd worden. Op activiteiten waar een kassa nodig is, voorziet hij/zij deze. Hij/zij zoekt actief en in samenwerking met de andere praesidiumleden subsidies en sponsoring allerhande.  

De secretaris/-esse (1 persoon) is de administratieve verantwoordelijke van de kring. Hij/zij staat in voor het verslag van de praesidiumvergadering dat na elke praesidiumvergadering in de praesidiumgroep op Facebook enop de Alfa-website wordt gepost. Tevens staathij/zij in voor de correspondentie van Alfa en voor schriftelijke aankondigingen in samenwerking met de pr-verantwoordelijke. De secretaris/-esse wordt verwacht tegen het einde van het academiejaar het archief up-to-date te maken.  

De tentoonstellingscoördinatoren (min. 2 – max. 4 personen) staan in voor de jaarlijkse organisatie van een tentoonstelling, bij voorkeur in samenwerking met het Academisch Personeel. Zij zoeken actief subsidies en sponsoring en beheren samen met de andere gevolmachtigden de tentoonstellingsrekening. In samenspraak met de quaestor staan zij in voor een correcte eindafrekening.  

De sportverantwoordelijke (1 persoon) staat in voor een gezonde sportwerking(wedstrijden, competities e.d.), vertegenwoordigt Alfa op LOKO Sport en verspreidt informatie over de interne en externe sportwerking.  

De feest- en animatieverantwoordelijken (max. 4 personen) staan in voor een gevarieerde amusementswerking binnen Alfa (fuiven, cantussen e.d.), en voor eventuele deelname van Alfa aan externe amusementsaangelegenheden.  

De Werkgroep Archeologie en Cultuur – WAC (max. 3 personen) staat in voor de organisatie van archeologisch gerelateerde activiteiten (opgravingsweekends, excursies, praktijksessies e.d.) en de organisatie van een brede waaier van culturele activiteiten (lezingen, concerten e.d.). Zij vertegenwoordigen Alfa op LOKO Cultuur.  

De redactie van het kringblad (max. 4 personen) staat in voor de organisatie, publicatie en verspreiding bij studenten en Academisch Personeel van het kringblad Alfabeltjes, waarin een waaier aan diverse onderwerpen aan bod komt. Tevens coördineren zij de samenstelling en publicatie van een jaarlijks fotoboek.  

De fakverantwoordelijken (max. 3 personen) onderhouden als officiële vertegenwoordigers van Alfa in de beheerraad en op de algemene vergadering van Fak Letteren vzw het contact tussen Alfa en Fak Letteren vzw. Zij staan in voor het organiseren van Alfa activiteiten in de fakbar en zorgen voor stewards, tappers en DJ’s bij deze activiteiten. 

De cursusdienst (max. 3 personen, liefst zo veel mogelijk verspreid over de opleiding) zorgt voor het verwerven van de verschillende cursusteksten en verspreidt deze onder de studenten op vastgelegde tijdstippen in een lokaal beschikbaar gesteld door de faculteit of kring. Idealiter wordt een hoofdverantwoordelijke voor de cursusdienst aangeduid.  

De onderwijsverantwoordelijken (max. 2 personen) zetelen in de Permanente Onderwijs Commissie (POC), Onderwijscommissie Archeologie (OC), (Sub)Faculteitsraad, Campus Overkoepelende Raad Letteren (CORaaL), Didactische Commissie en StuRa AV. Indien nodig engageren zij zich als vertegenwoordigers in eventuele subcommissies. Zij verspreiden informatie aangaande onderwijsaangelegenheden binnen de kring. Zij organiseren tevens de studentenfractie in de OC en onderhouden contact met het Academisch Personeel en de studentenvertegenwoordiging van de andere kringen.  

De Internationaal verantwoordelijke (1 persoon) behartigt de belangen van de buitenlandse studenten en is verantwoordelijk voor de opvang van Erasmus studenten. Tevens vertegenwoordigt hij/zij Alfa op KOCO International en LOKO International.  

De pr-verantwoordelijke (1 persoon) zorgt voor de doorstroming van de informatie naar de studenten. Hij/zij zorgt ervoor dat de activiteiten van Alfa bekend worden via affiches, mondelinge reclame, de website, een wekelijkse digitale Alfa nieuwsbrief, Veto, de facultaire lichtkrant, Toledo… Hij/zij onderhoudt ook goede contacten met de andere functies en kringen. In samenwerking met de quaestor dient hij/zij subsidieaanvragen in voor het drukwerk.  

De webmaster (1 persoon) staat in voor de website van Alfa. Hij/zij zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft. In samenspraak met de andere praesidiumleden plaatst hij belangrijke informatie op de site.  

De toneelverantwoordelijke (1 persoon) staat in voor de praktische organisatie van de jaarlijkse toneelopvoeringen. Hij/zij verdeelt binnen deze organisatie de taken naar eigengoeddunken. Nemen we met onze toneelploeg deel aan het IFTf (Interfacultair theaterfestival), dan is deze persoon verantwoordelijk voor het bijwonen van de IFTf  vergaderingen.  

De faseverantwoordelijken (1 persoon per fase) vertegenwoordigen hun fase op de praesidiumvergadering. Zij zorgen voor een goede fasewerking: zij zorgen o.a. voor de verspreiding van informatie van de praesidiumvergadering en van alles wat de studenten aanbelangt naar de studenten toe. Tevens zorgen zij voor interactie tussen studenten en Academisch Personeel door het bijwonen van de OC.  

Archeologische Wetenschapscommunicatie – AWc (max. 3 personen) communiceert proactief over Archeologie aan de KU Leuven naar een breed publiek toe. Dit doen ze door het organiseren en ondersteunen van projecten en activiteiten zoals de wetenschapsweek, openlesdagen en het Didactisch Museum in samenwerking met het Academisch Personeel. Deze functie vergt een hoge graad van onafhankelijkheid, creativiteit, en initiatief.  

Art. 10. 

Het dagelijks bestuur handelt de lopende zaken van de vereniging af en brengt hierover verslag uit bij het praesidium. Het ziet daarnaast toe op de interne werking van de kring en moet ingrijpen indien nodig. Het dagelijks bestuur bestaat uit praeses, vice-praeses en quaestor. Zij vertegenwoordigen Alfa buiten de kring en kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alfa kan tevens vertegenwoordigd worden door één persoon, die hiervoor aangesteld is door het dagelijks bestuur en goedgekeurd door het praesidium. Het dagelijks bestuur wordt gecoördineerd door praeses en vice-praeses.  

Art. 11.  

Een tijdelijke of vervangende delegatie naar een raad moet door de (vice-)praeses of het dagelijks bestuur worden goedgekeurd.  

Art. 12. 

Volgende personen hebben stemrecht op een praesidiumvergadering: De leden van het praesidium (cfr. Art. 8) en de leden van Alfa, indien ze op minstens 3 van de 4 vorige vergaderingen aanwezig waren.  

Art. 13.  

Een voorstel wordt aanvaard bij gewone meerderheid van de stemmen. Wanneer een stemgerechtigd lid van de vergadering om een stemming vraagt, dient deze uitgevoerd te worden. De stemming wordt geformuleerd door de persoon die de stemming aangevraagd heeft. Er wordt gestemd met voor, tegen of onthouding. Een lid van het praesidium kan zijn stem doorgeven via een schriftelijke volmacht aan een ander praesidiumlid. Elk praesidiumlid kan maximum één volmacht hebben. De stemmingsuitslag wordt opgenomen in het verslag. De uitslag is bindend voor het praesidium, tenzij de beslissing wordt herroepen door een nieuwe stemming met 2/3 meerderheid. De stemming gebeurt door middel van handopsteking, tenzij een stemgerechtigd lid van de praesidiumvergadering om een geheime stemming vraagt. Een stemming over personalia moet altijd geheim zijn. Bij staking van stemmen (namelijk wanneer zowel het aantal voorstemmen als het aantal tegenstemmen kleiner is dan de helft van het totaal aantal geldige stemmen) vindt een tweede stemronde plaats, waarbij de onthoudingen niet meetellen. Bij gelijkheid van stemmen worden tevens in de tweede stemronde de onthoudingen niet meegeteld. Indien na een tweede stemronde nog steeds geen bindende uitslag duidelijk is, beslist de praeses of wordt de stemming in de volgende praesidiumvergadering herhaald.  

Art. 14.  

Een lid van het praesidium kan door middel van een motie van wantrouwen uit zijn functie ontheven worden als zo wordt beslist met een 2/3 meerderheid. Deze motie van wantrouwen moet gebeuren via een officieel schrijven aan het praesidium en zal op de daaropvolgende praesidiumvergadering voorgelegd worden. Zowel de persoon die de motie van wantrouwen indiende als de persoon aan wie de motie gericht is, dienen op deze vergadering aanwezig te zijn en worden hierover op tijd verwittigd. Wanneer deze laatste twee maal zonder geldige reden afwezig blijft, verzaakt hij aan zijn recht op verdediging en wordt er toch door de vergadering gestemd. Of een reden al dan niet geldig is, wordt door het praesidium beslist.  

Art. 15. 

Indien een lid van het praesidium zelf ontslag wenst te nemen, moet hij een ontslagbrief indienen. Hierover hoeft niet gestemd te worden.  

Art. 16. 

Om de continuïteit te garanderen, komt het praesidium bij voorkeur wekelijks bijeen, vanaf de eerste week van het academiejaar tot het einde van het academiejaar. Een eerste vergadering wordt georganiseerd voor het begin van het werkjaar. Van de praesidiumvergadering wordt schriftelijk verslag genomen. Elk lid van de praesidiumvergadering krijgt een kopie van het verslag, dat moet worden goedgekeurd op de volgende praesidiumvergadering. Het verslag wordt ook op de website gezet. Interne bedragen worden niet vermeld in het verslag van de praesidiumvergadering.  

ledere student Archeologie kan naar believen punten op de agenda plaatsen.  

Art. 17.

Vergoedingen

De vereniging voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 

Art.18. 

De verkiezingsprocedure  

Onderstaande verkiezingsprocedure dient volledig ingebed te zijn in deze van LOKO. Indien betwistingen zouden bestaan dient het verkiezingsreglement van LOKO als richtlijn beschouwd te worden.

Art. 19.  

De praeses wordt samen met de vice-praeses als een ploeg verkozen. De kandidaten voor de andere functies komen individueel op.  

Art. 20.  

Stemgerechtigd zijn alle studenten Archeologie.  

Art. 21.  

De stemming is geheim en gebeurt digitaal volgens de procedure van LOKO. Lolploegen komen op onder een pseudoniem.  

Art. 22.  

Er wordt op iedere kandidaat apart met voor, tegen of onthouding gestemd. Iedere kandidaat moet de absolute meerderheid (d.i. de helft van de stemmen plus één) van de stemmen behalen om verkozen te worden. Indien er meerdere kandidaturen dan vacante plaatsen zijn, wordt/-en de kandida(a)t(en) met de meeste stemmen verkozen.  

Art. 23.  

Het nieuwe praesidium treedt in werking vanaf 1 juli van het jaar waarin ze verkozen zijn. Het ‘nieuwe’ dagelijks bestuur begint onmiddellijk na de verkiezingen samen met het ‘oude’ dagelijks bestuur zich in te werken in zijn nieuwe functie. Vanaf 1 juli wordt de verantwoordelijkheid overgedragen. De lopende zaken en laatste activiteiten worden voor deze datum nog afgehandeld door het ‘oude’ dagelijks bestuur. Het nieuwe bestuur dient een lijst in met de nieuwe leden bij de rechtbank en geeft kwijting aan het vorig bestuur. Bij voorkeur werken ook al andere functies zich in.  

Art. 24.  

Het Neutraal Comité bestaat uit minstens drie personen die ingeschreven zijn aan de opleiding bachelor of master Archeologie aan de KU Leuven.  

Art. 25.  

De verkiezingen worden 2 weken op voorhand aangekondigd via mail en via de sociale media kanalen van Alfa door het Neutraal Comité.  

Art. 26.  

Voor een functie mogen zich kandidaat stellen die het volgende academiejaar student zijn in de bachelor- of masteropleiding Archeologie en/of de EM cultuurwetenschappen. Indien een kandidaat, die het volgend academiejaar geen student is in de bachelor masteropleiding Archeologie en/of de EM cultuurwetenschappen maar wel student is, zich aanbiedt voor een functie dient deze goedgekeurd te worden met 2/3 meerderheid van het huidige praesidium. Zij dienen hun kandidatuur ten laatste 1 week voor de verkiezing schriftelijk te melden aan het praesidium. De kandidaten voor een functie worden op dezelfde dag verkozen. Een functie wordt bij voorkeur niet volledig opgevuld door mensen uit eerste fase. Ervaring binnen het praesidium is vereist voor minstens één van de twee personen die kandidaat zijn om praeses of vice-praeses te worden. Bovendien is het voor de praeses, vice-praeses, de quaestor en de personen die de functie Archeologische Wetenschapscommunicatie beoefenen, verplicht om ingeschreven te zijn in de bachelor of masteropleiding Archeologie.  

Art. 27.  

De vertrouwensfunctie van de quaestor mag in geen geval verkiesbaar worden gesteld, maar wordt toevertrouwd door de praeses en de vice-praeses. De quaestor moet echter goedgekeurd worden door het praesidium met 2/3 meerderheid van alle aanwezige stemgerechtigde leden voor het begin van het werkjaar.  

Art. 28.  

Cumulatie van functies is niet toegestaan. Dit is echter wel mogelijk tijdens het werkjaar voor de vacante functies, maar moet door de praesidiumvergadering aanvaard worden met2/3 meerderheid. Vacante functies kunnen opgevuld worden door niet-verkozen leden mits deze met een 2/3 meerderheid door de praesidiumvergadering aanvaardt worden.  

Art. 29.  

De verkiezingen van de faseverantwoordelijken dienen jaarlijks voor eind oktober plaats te vinden. Kandidaten voor faseverantwoordelijken dienen hun kandidatuur ten laatste twee weken voor de verkiezing te melden aan de studenten van hun fase op een manier dat zo veel mogelijk studenten van deze fase kennis hebben van de kandidatuur. Studenten van deze fase krijgen dan de kans om hun bezwaren te uiten tegen deze kandidatuur en/of zelf op te komen als faseverantwoordelijke. Tijdens de twee weken volgend op de aankondiging van zijn/haar kandidatuur en voorafgaand aan de verkiezing krijgt een kandidaat de kans om deze bezwaren op te lossen. Indien deze bezwaren niet opgelost zijn tegen de verkiezing, neemt het praesidium de bezwaren in rekening bij de verkiezing van de kandidaat.  

Art. 30.  

De faseverantwoordelijken worden verkozen door de praesidiumvergadering met gewone meerderheid. Indien er meerdere kandidaten zijn, wordt op iedere kandidaat apart met voor, tegen of onthouding gestemd. Om verkozen te worden moet een kandidaat een absolute meerderheid van de stemmen behalen en meer stemmen dan de andere kandida(a)t(en).  

Art. 31.  

Wanneer er voor bepaalde functies een gelijk aantal stemmen wordt behaald, komen er 1 week later voor die functies nieuwe verkiezingen. Dit is enkel van toepassing indien er meer kandidaten (met gelijk aantal stemmen) zijn dan verkiesbare plaatsen.  

Art. 32.

Indien er geen praeses en vice-praeses verkozen zijn, wordt de vergadering voorgezeten door wisselende voorzitters, zijnde praesidiumleden uit wisselende functies. Indien een persoon deze functie op zich zou willen nemen, moet dit aanvaard worden door de AV met 2/3 meerderheid. De stemming is geheim. Wanneer er iemand wil opkomen voor praeses of vice-praeses worden nieuwe verkiezingen gehouden zoals het verkiezingsreglement het voorschrijft.  

Art. 33. 

Voor de praesidiumverkiezingen kunnen geen volmachten worden uitgeschreven. 

Art. 34. 

De verkiezingen kunnen pas als geldig worden beschouwd als minimum 10% van het totaal aantal stemgerechtigden zijn stem uitbracht. (LOKO art II,51 §2 van het participatiedecreet)  

Art. 35.  

De verkiezingen en kiesweek vinden plaats tussen 1 april en het einde van de lessen. De kiesweek vindt plaats van zondag tot en met vrijdag en duurt dus maximum zes dagen.  

Art. 36.  

Het neutraal kiescomité dient aan LOKO te rapporteren. 

Art. 37.  

Vanaf twee weken voor de kiesweek mogen de kandidaten hun kiesprogramma en activiteiten promoten. Enkel tijdens de kiesweek mogen de kandidaten activiteiten organiseren.  

Art. 38.  

Het is niet toegestaan andere kandidaten te saboteren, tegen te werken of persoonlijk te beledigen. Het Neutraal Comité kan bij misbruiken autonoom sancties treffen en misbruiken bestraffen.  

Art. 39.  

Tijdens de kiesweek vindt er een kiesdebat plaats georganiseerd door het Neutraal Comité.  

Art. 40.  

Verzekeringen  

De vereniging heeft een algemene verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid afgesloten voor de vereniging en de werkende leden bij … (verzekeringsmaatschappij) met polisnummer… (polisnummer), franchise… (franchise), … (verzekerde periode) als verzekerde periode en … (maximale dekking) als maximale dekking. (Meedelen of er ook andere vrijwilligersverzekeringen zijn afgesloten, vb. een verzekering rechtsbijstand, een verzekering lichamelijke ongevallen). De wijzigingen met betrekking tot de franchise en de maximale tussenkomst door de verzekering worden door de vereniging aan de vrijwilligers meegedeeld via het tijdschrift.  

Art. 41.  

Discretieplicht  

De werkende leden zijn gehouden tot discretie ten overstaan van gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de werking van de kring.  

Art. 42.  

Briefwisseling  

Alle documenten en briefwisseling die het beheer van de kring aangaan, worden ondertekend door twee leden van het bestuursorgaan. Gewone briefwisseling die ‘namens Alfa’ wordt gevoerd, wordt ondertekend door één of twee leden van het bestuursorgaan, tenzij een ander werkend lid daartoe gemachtigd wordt door het bestuursorgaan.  

Aldus opgemaakt in drie exemplaren te Leuven, op 27 april 2023.

Voorzitter  Van den Bergh Robbe

Ondervoorzitter  Baeten Gretel

Penningmeester  Verhagen Vincent